Перейти к содержанию

Асеф Мегьман

Википедиядихъай

Абдуллагьрин Асеф Мегьманан хва (лакӀаб Асеф Мегьман) — машгьур лезги шаир, артист, композитор, прозаик ва драматург. ДАССР-дин харусенятдин лайихлу кардар. Дагъустан Республикадин халкьдин артист.

1930 йисуз КцӀар райондин ЭчӀехуьре дуьнядал атана. Алатай вишйисан 30-йисара буба репрессиядик акатай Асефан уьмуьр гзаф заланди хьана. Сифте Къубада, ахпа Дербентда педмектебра кӀелна, муалимвал авуна, гуьгъуьнай Дагъустандин Радиода лезгидал гунугрин редакторвиле кӀвалахна. А. Мегьман са шаир хьизни, гьакӀ са композитор хьизни хайи халкьдин арада гьуьрметдин сагьиб я. Адаз «Дагъустандин халкьдин артист» лагьай тӀвар ганва. 2015 йисан 23 июньдиз чӀехи шаир Магьачкъала шегьерда рагьметдиз фена.

Вичин садлагьай шиирар Асефа азербайжан чӀалал кхьизвай. Адаз гьам лезги чӀални гьам азербайжан чӀал вини дережада чизвай. Адан сифте шиирар Бакудин газетрин чинриз акъатнай. Дербентдин Педагогвилин училищеда кӀвалахзавай Абдуллагь Муталимов муаллимди гайи меслятдалди Асеф Мегьмана лезги чӀалал шиирар кхьиз эгечӀнай. Асеф Мегьман СССР-дин журналистрин Садвилин член тир. 2010 йисуз ам «Дагъустандин халкьдин артист» тӀварцӀиз лайихлу хьанай.

1971 йисуз Асеф Мегьманан «ЯхцӀурлагьай гатфар» тӀвар алай садлагьай ктаб лезги чӀалал акъатнай. А ктабдик 70-й йисара туькӀуьрай поэмаяр, манияр ва чӀалар акатнай. 2002 йисуз акъатай шаирдин «Зун галачиз» тӀвар алай ктабда пуд гьикая, поэмаяр ва шиирар гьатнай. Асеф Мегьманан 80 йисан юбилейдиз нубатдин «Руьгьдив рахун» ктаб ва Азербайжанда чап авунай «Чаз чидай Асеф Мегьман» ктабар акъатнай.

  • Мехман А. А. Сороковая весна. — Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1971. — (64).;
  • Мехман А. А. Без меня. — Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 2002. — 448 с.;
  • Мехман А. А. Разговор с душой. — Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 2010. — 328 с.;
  • Знакомый нам Асеф. — Баку: Азербайджан, 2010. — 193 с..