Туьрк чIалар

Википедиядихъай

Туьрк чIаларАзияда ва РагъэкъечIдай патан Европада гегьеншдиз чкIанвай ва гиман тирвал алтай чlаларин хзандик акатзавай сад-садаз мукьва тир чlаларин группа я. Туьрк чIаларин ареал Колыма вацIалай Аравилин гьуьлуьн кьерерал кьван экIя хьанва. Рахазвайбурун санал кьадар — 167,4 миллиондилай виниз я.