Перейти к содержанию

Сихил

Википедиядихъай

Сихил — лезги халкьари юкьа авай, дувуларин кьиле авай ксари тӀварарикай жезвай са затӀ[1][2].

Агъулар[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

Ахцагьар[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

КцӀарвияр[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

КцӀарвияр (дегь чӀавуз: Ксар(Касар), Муьшкуьрвияр, урус; Кубинцы) - лезгирин са хел я. День чӀавара авай КцӀар гилан КцӀар район, Хъачмаз район ва Къуба район я.[1] Архивация 13 июнь 2021 йисан.

Сихил КӀар / Мирес Сув Туькуьрна Кхьунар
Аваран Бахцугъар (Аваранвияр) 1.Али кӀар

2.Баш кӀар

3.Хушум кӀар

4.Тумакь кӀар

5.Ворха (Фарух) кӀар

6.Тадам (Дедем) кӀар

7.ЦӀарал сихил (бывший сихил село которого унистоженно)

Бахцугъ сув Бахцугъ, ЧӀехи Аваран, Паласа Аваран Название сихила происходит от горы Бахцуг.


*По легенде было 7 братьев; Царал, Пирал, Чувал, Кавал, Мурцал, Курукал и Харсал. У каждого было свое село.

Аджахур, Эчехюр ЭчӀеяр (ЭчӀехуьрвияр) 1.АмутӀ кӀар

2.Алихан кӀар (потомки Абрека Алихана)

3.АхӀмат кӀар

4.Муьнкуьт кӀар

5.Туькуьла кӀар

6.Шуьгънуь кӀар

7.Хьажи кӀар

8.Фекьи кӀар

9.Муьхкуьт кӀар

10.Батма кӀар

11. Имам кӀар

ЭчӀе сув ЭчӀехуьр Название происходит от горы Эчесув. Один из самых многочисленных сихилов, именно в этом селе произошло аджахурское сражение.
Атлухан Кузунвияр (Атлухани Кузунвияр) 1.Мегьен кӀар

2.ТатӀах кӀар

3.Талакь кӀар

4.Кемеч кӀар

5.ХӀизар кӀар

6.Явгъу (Якьуб) кӀар

Кас сув Кузун (родовой центр), Атлухан (отселок) Село основал сихил кузунар.
Арчан Арчанар Арчан сихил Арчан сув Арчан хуьр Сихил основал человек по имени Арчо (ХӀарчуа)
Бадиркала, Бедир-кале ПтӀирар 1.Тугъул кӀар (Тугъул - честный)

2.ТипӀер кӀар (ТипӀ - сокол)

3. Лигьижар кӀар

4. ШутӀар кӀар (шатӀ - стойкий)

ПтӀиран сув ПтӀир хуьр Сихил основал человек по имени ПтӀир. Птир и Птиш были братьями, имеют родственые связи с сихилом ЛакӀар.
Бадишкала, Бадиш-кале (в народе Бандит-кала) ПтӀишар 1.КъенцӀем кӀар

(КъенцӀем - самоуверенный)

2.Шамшам кӀар

3. Цеме кӀар

4. ХьунчӀа кӀар

5. Перцив-векь-ядайбур кӀар

6. Мерзеханар кӀар

7. Кичи кӀар

8. КьимицӀ кӀар

ПтӀишан сув ПтӀиш хуьр Сихил основал человек по имени ПтӀиш. Птир и Птиш были братьями, имеют родственые связи с сихилом ЛакӀар.
Чакарцы ЧӀакӀарар 1.Улхас(Алхаз) кӀар

2.Незер(Ницар) кӀар

3. Верза(Везир) кӀар

4. Мулаткай

5. Кьежелар (бывший сихил село которого унистоженно)

5. Сарахар (бывший сихил село которого унистоженно)

6.Кьасумакай

7. Ахасакай

8. Т

ЧӀакӀан сув, Кьежел сув,

Сарах сув

ЧӀакӀар, Гъочи-ЧӀакӀар
Унухцы,

Унугцы,

Аныхцы, Энигцы

Уьнуьгъар 1. Айдаткай

2. Чавкъалакай

3. Фекьияр

4. ХӀажиханакай

5. ПигӀемакай

6. Датлаткай

7. Кесдиткай

8. Абубакарикай

Уьнуьгъ сув Уьнуьгъ, Гъочи-Уьнуьгъ
Муругъар (Мурухцы, Моругцы) 1.МегӀенакай

2.Якъубакай

3.Татахакай

4.Хаситкай

5. Кемечакай

6. Махьтидкай

Мурх сув ЧӀехи-Муругъ,
СтӀурар (Судурцы) 1.БатӀакай,

2. Эскаракай

СутӀар сув СтӀур, Гъочи-СтӀур
Кузунцы Кузунар/Кзунар 1.Талакай

2. Немцакай

3. Хазракай

4. Къадиткай

Кас сув Кзун, Атлухан
Лаццар/Лацарвияр 1. Шатакай

2. Тачанакай

3. КӀетакай (Хинелугъарикай)

4. КӀекрезчирайбурукай

5. Рухкалчукайбурукай

Лацар сув Лацар

Лацар

Чатгунцы ЧӀеткуьнар Кас сув ЧӀеткуьн
Вурвар

(Вурвинцы, Урвинцы)

Вурван сув Вурвар, Гъочи Вурвар
Ширвановцы (Жители Ширвановки) ШабукӀар
ТӀигьирар (Тагирджальцы)
Суважалар (Суваджальцы)
ЛакӀарар
Хураяр
ЦӀалгурар
Хуьрелар
Хтар/Худатвияр
ЭвечӀугъар
Хьилар/Хьиливияр
Пиралар (Пиральцы)
Чпирар (Джебирцы)
Лечетар
КӀиригар (Киригцы)
КӀижер (Неджефхурцы)
Хуьлуьхар (Хулухцы)
МучӀугъар (Муджухцы)
Курар/Крар
ЭчӀеяр/ЭчӀерхуьрвияр
Кчанар (Гиджанцы)
ГенервацӀар
Кутургъанар
Кьуьхуьрар
ЦӀехуьлар
Калунхуьрар
КӀележугъар (Каладжукцы)
ЦӀихуьрар (Зейхурцы)
ПтӀишар (Бадишкалинцы)
Салахьар
КӀуфар
КӀаратӀар
ТӀагъарар
Кьилехар
Минехуьрер
Яргунар (Яргунцы)
Ясабар (Ясабцы)

Куьрегуьяр[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

Рутулар[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

 1. Рутулар (МыхӀа, мыхаӀбыр) — 61 мирас гала.
 2. Шиназар (Сыназыр) — 60 мирас гала
 3. Лучекар (Лычекбыр) — 6 мирас гала
 4. Ихригъар (Йирекбыр) — 46 мирас гала
 5. Муьгърегьар (МыхыӀрекбыр) — 5 мирас гала
 6. Амцурар (Амцурдыбыр) — 8 мирас гала
 7. Къинеяр (Къинедбыр) — 7 мирас гала
 8. Врушар (Вырышбыр) — 2 мирас гала
 9. Жилихуьрвияр (Джилихурбыр) — 10 мирас гала
 10. КӀелетӀар (КӀеледбыр) — 7 мирас гала
 11. Пелекьар (Пылекбыр) — 7 мирас гала
 12. Хуьнуьгъар (ХыӀныӀхъбыр) — 6 мирас гала
 13. Куфаяр (Гухьвададбыр) — 4 мирас гала
 14. ФучӀугъар (Фучохбыр) — 2 мирас гала
 15. КичӀеяр (Хьичедбыр) — 8 мирас гала
 16. Унаяр (Ынабыр) — 6 мирас гала
 17. ЦӀуьдуьгъар (Цыдыхбыр) — 8 мирас гала
 18. Вихи-Аранар (Вахыйбыр) — 4 мирас гала
 19. Борчар (Бычбыр) — 50 мирас гала
 20. Хинавар (Хинбур) — 8 мирас гала

Табасаранар[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

ЦӀахурар[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

Баянар[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

 1. Шихсаидов А. Р. Дагестанские святыни. Книга первая / Редакционный совет: Г.Г. Гамзатов, Г.М. Гамзатов, А.Р. Шихсаидов. — 2007. — (Духовный мир дагестанцев).
 2. С. С. Агаширинова. Материальная культура лезгин 19.-начало 20. в. — Наука, 1978. — С. 138. — 303 с.