Перейти к содержанию

Элгьед Исмаилов

Википедиядихъай
Ротадин командир
Элгьед Исмаилов
Хайи чка:

СССР, Азербайжандин ССР, КцӀар район, Кичан

Кьиникьин тарих:

2007

Кьиникьин чка:

Азербайжан, КцӀар район, КцӀар

Гражданвал:

ССРГдин пайдах СССР

ТӀвар:

Ротадин командир

Дявеяр/женгер:

Ватандин ЧӀехи дяве

Пишкешарни премияяр:
Орден «Яру Гъед»
Орден «Яру Гъед»
Ватандин ЧӀехи дяведин I дережадин орден
Ватандин ЧӀехи дяведин I дережадин орден
Ватандин ЧӀехи дяведин I дережадин орден
Ватандин ЧӀехи дяведин I дережадин орден
Ватандин ЧӀехи дяведин I дережадин орден
Ватандин ЧӀехи дяведин I дережадин орден
Ватандин ЧӀехи дяведин I дережадин орден
Ватандин ЧӀехи дяведин I дережадин орден

Исмаилрин Элгьед — Советрин Союздин Кьегьал, Ватандин ЧӀехи дяведа иштиракай кас. Лезги миллетдин векил я.

Ротадин командир Элгьед Исмаилова Майданек концлагер азад авунин карда иштиракнай.

Мерд къилихрин, зегьметдал рикӀ алай, ингье вичиз туькьуьл кьисмет несиб хьайи Элгьед Исмаилов КцӀар райондин Кичан хуьре дидедиз хьана. 1940 йисуз Къубадин педмекеб акьалтӀарна Азербайжандин Гьукуматдин Университетдин тарихдин факультетдик экечӀай жегьил армиядиз фена. Ада Ватандин ЧӀехи дяве вилик аскервиле экъечӀнай. Ягъ-ягъунрик кьил кутурла ада чешне къалурнай ва гьавиляй адал аскерриз регьбервал гун тапшурмишнай. Ам дяведа къалурай кьегьалвилерай «Яру Гъед», кьуд Ватандин ЧӀехи дяведин I дережадин орденриз ва гзаф медалриз лайихвилер аваз хьанай.

Ватандиз хтайла адан кьисмет масад хьанай. Гада фашистрин хура акъвазай чӀавуз адан кьуьзуь дах Серкер 1944 йисуз советрин аксина теблигъат тухузвай кас хьиз къелемдиз гана дустагъда тунай ва ам гьана кьенвай. Гьахъ авачирвилериз туьш хьайи Элгьед Дагъустандиз физ мажбур хьана. Ада 1947 йисуз Кьурагь районда муаллимвал авунай. Элгьед Исмаилова яргъал йисара чӀугур зегьметдин нетижа яз 1974 йисуз Азербайжан Республикадин Кьилин Дувандин къарардалди адан бубадин тӀвар михьидиз акъудна. 1977 йисуз Э. Исмаилов КцӀариз хтанай. Анжах 7 йисалай мадни Дагъустандиз хъфиз мажбур хьанай. 1993 йисуз ада КцӀара цӀийи кьилелай хтана ва 2007 йисуз ина рагьметдиз фена.

Элгьед Исмаилова къачур пишкешар: